14 Μαϊ. 2020

Live Διαδικτιακό μάθημα με τον kansho.

Σε όλα τα μέλη του Ashihara Karate NIKO για όλο τον κόσμο Osu.

O Kancho θα κάνει διαδικτιακή εκπαιδεύσει πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα Zoom εδώ https://zoom.us/download.                                     

Ας εκπαιδεύτουμε μαζί !!!                                                                                               

Ακολουθεί η λεπτομέρεια της εκπαίδευσης.                                                                         

Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2020.                                                                                       

(Ιαπωνική ώρα)  6:00 ΜΜ                                                                                                       

Κανόνες.

1. Πρέπει να φοράς την Ashihara Dogi.                                                                                   

2. Παρακαλώ ανοικτή κάμερα και κλειστο μικρόφωνο.                                                           

3. Φυσικά πρεπει να είστε μέλος της NIKO Ashihara Karate.                                                                               

Παρακαλώ ενημερώστε όλους τους μαθητές σας. Η είσοδος Max είναι 1000 μέλη. Εάν έχετε απορία, ρωτήστε με. Οsu!

Διευθυντής γραφείου Ashihara NIKO

Koichiro Saiki


 

To All NIKO Members for All World

Osu, Kancho will train by Zoom.Let's train together!!!
The training detail is following.
Date: 16th, May, 2020.
PM6:00(Japanese time)                                                                                                   

The rule is following.

1. You must wear Ashihara Dogi.
2. Please on camera and off mike.
3. Of course you are NIKO member.

Please inform all your students.The Entry Max is 1000 members.
If you have question, please ask me. Osu

NIKO office manager
Koichiro Saiki